Varianty objednávek...... typ 101

03.12.2008 11:43

 

     1     35             11     385           21      735          31   1085       41    1435

     2     70             12     420           22      770          32   1120       42    1470

     3    105            13     455           23      805          33   1155       43    1505

     4    140            14     490           24      840          34   1190       44    1540

       175            15     525           25      875          35   1225       45    1575

     6    210            16     560           26      910          36   1260       46    1610

     7    245            17     595           27      945          37   1295       47    1645

     8    280            18     630           28      980          38   1330       48    1680

     9    315            19     665           29    1015          39   1365       49    1715

   10    350            20     700           30    1050          40   1400       50    1750

 

 

   51   1785          61    2135          71    2485           81   2835       91    3185

   52   1820          62    2170          72    2520           82   2870       92    3220

   53   1855          63    2205          73    2555           83   2905       93    3255

   54   1890          64    2240          74    2590           84   2940       94    3290

   55   1925          65    2275          75    2625           85   2975       95    3325

   56   1960          66    2310          76    2660           86   3010       96    3360

   57   1995          67    2345          77    2695           87   3045       97    3395

   58   2030          68    2380          78    2730           88   3080       98    3430

   59   2065          69    2415          79    2765           89   3115       99    3465

   60   2100          70    2450          80    2800           90   3150      100   3500