RZ-T, Protokol, 2001-2008

RZ-T, Protokol, 2001-2008