RZ-P, Protokol, 2001-2008

RZ-P, Protokol, 2001-2008