RZ-S, Protokol, 2001-2008

RZ-S, Protokol, 2001-2008