RZ-H, Protokol, 2002-2008

RZ-H, Protokol, 2002-2008